Välkommen till ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem!

Om du har sekretess enligt folkbokföringen eller saknar svenskt personnummer ska du inte använda webbansökan. Kontakta utbildningsförvaltningen via kommunens växel 0523-613000 för hjälp med hur du ansöker istället. 

Förtur till förskola gäller enligt nedanstående ordning: 

a) Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

b) Barn till ensamstående 

c) Syskonförtur

Åberopa förtur genom att ange förtur samt a, b eller c i meddelandefältet Extra information på sida 5.

Information till registrerade

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan registreras i ett dataregister hos Utbildningsförvaltningen i Lysekils kommun. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se. Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 Epost: registrator@lysekil.se Web: www.lysekil.se
Close Help